Release Date: 1991-01-12
IMDb icon 4/10
  • Country: Japan
  • Language: Japanese
  • Runtime: 147
Eiji Okada
Eiji Okada
Kazumichi Sakagami
Shingo Kazami
Shingo Kazami
Yuji Kanamoto
Yoshio Harada
Yoshio Harada
None
Write one

Sorry, no results found.